СПЕДИЦИЯ И ЛОГИСТИКА

Общностна транзитна процедура

Транзитния режим позволява движението на стоки от една точка до друга точка на митническата територия на Общността, без да се плаща мито за тези стоки.

Трнзитния режим в Общността може да бъде вътрешен или външен.

Външен транзит в Общността (T1)

Процедура T1 се използва предимно за необщностни стоки.С тази процедура стоките се освобождават от приложимите мита и други такси, докато не пристигнат на определеното местоназначение в Общността. Процедура T1 също така се използва за общностни стоки, при които по принцип се използва транзитен режим T2, в примери когато стоките се изнасят в страна от ЕФТА, или пресичат една или повече страни от ЕФТА и се използва общ транзитен режим, при което стоките са обект на освобождаване от мита или мерки на търговската политика за да се избегне неоправдано облекчение на мита.

Вътрешен общностен транзит (Т2)

T2 процедура се използва за стоки от Общността, когато се експедират от една точка на митническата територия на Общността до друга през територията на една или повече страни от ЕФТА. Тя не се прилага, когато стоките се превозват изцяло по море или по въздух.

*Електронна система NCTS

Транзитния режим през митническата територия на Общността се извършва чрез електронната система NCTS, която ви позволява да управлявате и контролирате системата за транзит. Чрез система NCTS се подава електронна митническа декларация. Системата също така позволява наблюдение на използването на банкова гаранция или друг застрахователен инструмент, който служи като гарнция за заплащане на всяко митническо задължение.

Превозвачът, който превзема стоките при транзитната процедура, превзема и придружаващия транзитен документ, който за разлика од придужажащия извозен докумет служи за някои процесуални изискавния (записи на събитията), и в края на транзита трябва да бъде представен на митническият орган по местоназначението.

Основни сведения

PE Obrežje
Obrežje 79
8261 Jesenice na Dolenjskem
SI- Slovenija

тел.: 00 386 59 957 188
Подвижен: 00 386 51 471 987
Факс: 00 386 599 57 624

е-поща:
GPS Координати
N 45.84522
E 015.69301
кота: 147 m

> контакт