СПЕДИЦИЯ И ЛОГИСТИКА

Процедури при внос

Стоки внесени на митническата територия на Общността се считат за необщностни стоки. Вносителят трябва или да докаже, че стоките имат статут на общностни стоки или подлежат на митнически режим т.е. трябва да избере една от процедурите при внос.

Процедурите при внос са, както следва:

За вас са на разположение:

 • освобождаване на стоките за свободно обращение,
 • транзит
 • митническо складиране;
 • активно усъвършенстване;
 • обработка под митнически контрол,
 • временен внос на стоки.

Процедура на освобождаването на стоките за свободно обращение

Пускането в свободно обращение е най-честата процедура за внос. Процесът включва:

 • формалности по вноса (при митническия отдел се подава митническа декларация в електронна форма, снабдена със съответната документация (например фактура, сертификат за произход, разрешително за внос, транспортни документи).
 • заплащане на вносни мита (митническото задължение, трябва да бъде платено или застраховано; вида и размера на вносните мита зависи от класифицирането на стоките в Комбинираната номенклатура, произхода на стоките, митническата стойност и количеството им. При вноса може да се заплати мито, антидъмпингови такси, изравнителни мита, такси, ДДС, компенсаторни такси, лихви за забава, акцизи, данъци за околната среда, данъци на моторни превозни средстви и т.н.);
 • спазването на мерките на търговската политика и на забраните и ограниченията (мерките зависят от вида и произхода на стоките, може да са количествени ограничения на вноса, спазване на технически, здравни, фитосанитарни, ветеринарни и други условия, мерки за опазване на околната среда);

Стоките придобиват статут на общностни стоки и са освободени за свободно обращение (пускат се на пазара или свободното се използват). За тази процедурата не се изисква специално разрешение от митническите органи, което по прицип е необходимо при други процедури при внос.

Други процедури при внос

 • Trанзита позволява движението на стоки от една точка до друга точка на митническата територия, без да трябва да се плати мито.
 • Митническо складиране позволява съхранението в митнически склад, без стоките да бъдат облагани с вносни мита или с мерки на търговската политика.
 • Активно усъвършенстване на стоките позволява необщностни стоки, които се намират на митническата територия да се усъваршенстват (обработват, преработват, ремонтират), и след това да се реекспортират от митническата територия без да бъдат облагани с вносни мита или мерки на търговската политика,
 • Обработка под митнически контрол позволява на необщностни стоки, които се намират на митническата територия на Общността да променят вида или състоянието си, без те да бъдат обект на вносни мита или мерки на търговската политика, и позволява освобождаването на по този начин преработени продукти в свободно обращение, след като се обмитят с съответния размер на мито за внос.
 • Временния внос позволява да необщностни стоки се използват на митническата територия на Общността и впоследствие да се реекспортират от митническата зона, при което стоките са напълно или частично освобоени от вносни мита и не са предмет на мерките на търговската политика.

Основни сведения

PE Obrežje
Obrežje 79
8261 Jesenice na Dolenjskem
SI- Slovenija

тел.: 00 386 59 957 188
Подвижен: 00 386 51 471 987
Факс: 00 386 599 57 624

е-поща:
GPS Координати
N 45.84522
E 015.69301
кота: 147 m

> контакт