ŠPEDICIJA IN LOGISTIKA

Izvozni postopki

Izvozno carinjenje je obvezno za blago, ki zapušča ozemlje EU. Torej je za vse države tretjega sveta (BiH, Makedonija, Srbija, Črna gora, Turčija, ZDA, Rusija …) potrebno narediti izvozno carinsko deklaracijo.

Po predhodnem dogovoru pripravimo in naredimo za vas vso potrebno dokumentacijo, da blago, ki se izvaža v tretje države, pri nas izvozno ocarinimo.

Imamo status pooblaščenega pošiljatelja

Status pooblaščenega pošiljatelja nam omogoča, da lahko vložimo elektronsko izvozno deklaracijo za blago, ki se nahaja še na vašem dvorišču. V kolikor carina ne bo opravila fizičnega pregleda blaga, vam izvozno carinsko deklaracijo pošljemo po elektronski pošti na vaš naslov, vi jo samo natisnete in predate vozniku, ki vozi izvozno blago.

Izvozni postopek je končan, ko voznik prijavi blago carini na izstopu in zapusti območje EU.

Izvozni carinski postopek je postopek, pri katerem skupnostno blago zapusti carinsko območje Skupnosti. Izvozni postopek obsega carinski nadzor nad blagom, upoštevanje ukrepov trgovinske politike, izpolnitev izvoznih formalnosti in plačilo morebitnih izvoznih dajatev (v EU jih trenutno ni).

Izvozni postopki so:
 
  • dokončni izvoz;
  • začasni izvoz;
  • pasivno oplemenitenje.
 
Dokončni izvoz

Postopek dokončnega izvoza se uporabi, kadar se skupnostno blago izvozi iz carinskega območja Skupnosti, ne da bi se kasneje spet vrnilo (najbolj običajna oblika izvoza).

Gospodarski subjekti (podjetja in posamezniki) morajo v postopku:

  • pri blagovni carinski izpostavi, ki je pooblaščena za vlaganje izvoznih deklaracij, vložiti izvozno carinsko deklaracijo, ki mora biti (razen izjemoma) vložena v elektronski obliki s pomočjo sistema SIAS; 
  • pripraviti vse predpisane dokumente (npr. račun, prevozne listine, izvozno dovoljenje za kmetijsko blago) in jih na zahtevo predložiti carinskemu uradu oziroma jih hraniti predpisan čas;
  • pri blagovni carinski izpostavi predložiti blago ter pri izstopu blaga predložiti spremno izvozno listino.

Postopek dokončnega izvoza je dvofazni postopek; najprej se izvede izvozno carinjenje pri carinskem uradu izvoza, pristojnem glede na sedež podjetja, nato pa se potrdi dejanski izstop blaga iz carinskega območja pri carinskem organu, kjer blago izstopi iz EU. Če blago ne zapusti carinskega območja v 150 dneh, je treba carinsko deklaracijo razveljaviti. Izvoženo blago je oproščeno plačila davka na dodano vrednost, kar izvoznik dokaže z izvozno deklaracijo, na kateri je potrjen izstop blaga.  

Začasni izvoz

Postopek začasnega izvoza se uporabi, kadar je blago namenjeno ponovnemu uvozu.

Blago se prijavi:

  • z elektronsko carinsko deklaracijo; ali
  • z zvezkom ATA; ali
  • z ustnim deklariranjem (samo v določenih primerih, npr. blago do vrednosti 1000 EUR, prevozna sredstva, namenjena za ponovni uvoz...).

Blago je treba ponovno uvoziti v roku, ki so ga odobrili carinski organi ali najkasneje v treh letih v nespremenjenem stanju pod pogojem, da se lahko dokaže istovetnost blaga.

Pasivno oplemenitenje

Postopek pasivnega oplemenitenja omogoča, da se skupnostno blago začasno izvozi s carinskega območja Skupnosti, da se na njem izvedejo operacije oplemenitenja oz. popravila. Oplemeniteno blago se ponovno uvozi in sprosti v prost promet s popolno ali delno oprostitvijo uvoznih dajatev.

Za izvajanje postopka je potrebno na predpisanem obrazcu zaprositi za dovoljenje pri pri carinskem organu, pristojnem za kraj, kjer se nahaja blago. Za odobritev postopka mora prosilec izpolnjevati predpisane pogoje (jamstvo za pravilno izvedbo postopkov, nekaznovanost...)

Kontaktni podatki

PE Obrežje
Obrežje 79
8261 Jesenice na Dolenjskem
SI- Slovenija

Tel.: 00 386 59 957 188
GSM: 00 386 51 471 987
Fax: 00 386 599 57 624

E-mail:
GPS Koordinate
N 45.84522
E 015.69301
elevacija: 147 m

> Kontakt